Teacher reflect on fashion through the decades

Daniel Gonzalez-Arevalo